Over Sophister.nl

De politiek en de economie zijn geen exacte wetenschap, echter de in deze vakgebieden gebruikte argumenten klinken soms zo overtuigend dat er geen speld tussen gestoken zou moeten worden. Toch valt over die argumenten te twisten. Niet alleen de economie, duurzaamheid en de politiek zijn een dankbaar thema voor een sophister. Ook kunsten met diverse k’s en wijn. Want ook over smaak valt te twisten. Dat is waarom ik in 2005 koos voor sophister.nl als domeinnaam.

Ik leg me toe op het beleggingsproces en help cliƫnten zo goed mogelijk met hun financiƫle doelstellingen. Ik ben vooral goed in het doorzien van verkoperspraat en drogredeneringen. En bovenal goed in het ontwarren van de keuzemogelijkheden in het beheer van vermogen, manager selectie, duurzaamheid, de voorbereidingen voor de onderhandeling en de implementatie van het mandaat. Mijn achtergrond als politiek- en monetair econoom, de governance- en de CAIA opleiding bieden een uitstekende basis voor het analyseren, het schrijven en beoordelen van research, beleggingsproces en beleggingsbeleid.

"The age of chivalry has gone and that of sophisters, economists and calculators has succeeded."
Edmund Burke, "Reflections on the French Revolution, 1790.


“Het doel der sophisten was voornamelijk: den tegenstander, hoe dan ook, te overreden, het zwijgen op te leggen, - een practisch en in wezen onedel doel, dat vaak met onedele middelen werd nagestreefd....


..Een sophisme wordt niet slechts logisch, maar ook … ethisch beoordeeld. 'Sophist' is een scheldwoord, doch een geheel ander dan 'idioot'. Iemand die volgens onbewuste sophismen redeneert, is … niet bijzonder scherpzinnig, iemand die bewust een drogredenaar is, is wel scherpzinnig, doch op minderwaardige wijze...En toch appelleert het bewuste sophisme niet steeds aan ons ethisch gevoel. Het kan ook als humoristisch bedoeld en begrepen worden, en ressorteert dan weer onder de aesthetica, meer speciaal onder de stijl.”
Fragmenten uit: “Het begrip metaphoor: een taalkundig en wijsgerig onderzoek”, C.F.P. Stutterheim.

Oorspronkelijk Geplaatst: 14 09 05 - 12:21