vrijdag 5 oktober 2018

Uitdagingen voor Balansmanagement bij Verzekeraars


Inleiding

In het korte artikel over Alternative Fixed Income op 6 november 2016 stipte ik de zoektocht naar rendement binnen de beperkingen van de regelgeving al aan.

In Financial Investigator’s lunchbijeenkomst “Balans- en Vermogensbeheer bij Verzekeraars”, een prettig inhoudelijk seminar gehost door a.s.r Vermogensbeheer, behandelden vier sprekers een drietal belangrijke issues die de vermogensbeheerder binnen een verzekeringsmaatschappij bezighoudt.

l  Waar haal ik in deze tijd nog rendement en tegen welke risico’s?

l  Hoe beheers ik de renterisico’s en kan ik aan mijn verplichtingen blijven voldoen?

l  ESG: Hoe help ik met mijn beleggingen om de wereld een stuk beter achter te laten?


Behoeften

Verzekeraars hebben behoefte aan rendement om aan de lange termijn verplichtingen te voldoen, zij hebben behoefte aan inkomen voor de kortere termijn cash-flows, en voorts is stabiliteit belangrijk en moeten zij voldoen aan de regelgeving, zoals Solvency II en de accounting standards. En die standards zijn onderhevig aan veranderingen.


Situatie

Op dit moment zijn de marktrentes laag en zijn de spreads erg klein geworden als gevolg van centrale bank beleid en de schrapende ‘search for yield’. De risico-opslag voor kredietrisico is erg mager geworden, vandaar dat er spread gezocht wordt in illiquiditeit, ofwel een risicopremie voor een lagere verhandelbaarheid. In vastgoed, hypotheken en onderhandse leningen ontvangt de belegger meer premie dan voor staats- en bedrijfsobligaties. Een toevoeging van dergelijke minder liquide assets verbetert de rendement/risico verhouding van de verzekeringsportefeuille. Uiteraard moet men op zijn hoede zijn voor het feit dat spreads onder het historisch gemiddelde zijn. De illiquiditeitspremie is dan misschien niet genoeg voor de toekomstige risico’s. Hoe nu verder?


Buy&Maintain beleggingsbeleid

De uitdaging van de lage rente is er één van een beperkt rendement maar ook van het risico van verminderde stabiliteit. Samen met de behoeften van de verzekeraar pleit dit voor het afbouwen van traditionele benchmark portefeuilles en de activa met meer maatwerk aan te laten sluiten op de vereiste cash flows en de verplichtingen. Buy&Maintain portefeuilles met een goede diversificatie beogen meer stabiliteit van solvabiliteit. Bij de bepaling van de asset categorieën is o.a. de spread t.o.v. Libor/Sonia van belang, de onderlinge correlatie en de zogenaamde capital charge of SCR (Vereist Eigen Vermogen). De keuzes die men kan maken hangen af van de schaal en de kosten, de beschikbaarheid van capaciteit en kennis en diverse governance issues inclusief meting en monitoring.


ESG

Financiële en maatschappelijke rendementen gaan tegenwoordig meer hand in hand. De integratie van Environmental, Social en Governance vereist wel meer expertise en advies. De eis van voldoende Governance als criterium voor opname van een obligatie heeft aanwijsbare economische toegevoegde waarde.


Balansmanagement

Denk eens na over de ultimate forward rate (UFR), op dit moment 4,05%. EIOPA wil deze in stappen van 0,15% naar 3,6% brengen, maar de UFR is dan nog steeds hoger dan de huidige economische curve. Een lagere UFR betekent lagere solvabiliteit, maar biedt meer kans op organic capital creation. De dynamiek van Solvency II gaat over de balans tussen “stock” en “flow”. Waarom dan niet een rekenrente overwegen die meer in lijn is met de lange termijn verwachte beleggingsrendementen (flow) en leidt tot een optimale, stabielere solvency ratio (stock).


IFRS

Het seminar waarschuwde voor meer risico’s op het gebied van de regelgeving. Het invoeren van IFRS 9 en IFRS 17 zal veel energie vergen. Een nauwere samenwerking van o.a. actuaris en riskmanager met de (aan te stellen) asset managers is dringend gewenst om mismatches en volatiliteit in de W&V te beperken en de werkzaamheden voor deze veranderende standaarden te kunnen delen.


Samenvatting

Solvency II, veranderende accounting standaarden, volatiliteit en lage rente zijn uitdagingen voor verzekeraars. Dit vereist een andere benadering om de activa te beheren. Dat zal leiden tot een verschuiving van een traditionele benchmark benadering naar Buy&Maintain beleid met een exposure naar meer illiquide beleggingen, een groter universum en waar mogelijk alternatives. Verzekerd van een methode om ESG-risico’s het hoofd te bieden. Lange termijn vermogensbehoud en regelmatige cash flows blijven het doel. Zoekt u meer verdieping, neem dan contact op via deze site of bel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten